efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Välkommen till EFS i Roslagen

 Klockstapel_b.jpg

Välkommen till Rosenlundskyrkan i Hästängen, Bergshamra. Vi är en EFS-förening som samlas till gudstjänst ungefär var tredje söndag. Rosenlundskören övar varannan måndag. Övriga gudstjänster samt barn- och ungdomsverksamhet bedrivs av Svenska kyrkan, som sedan i januari 2014 äger fastigheten. Vi har också ett givande samarbete med Equmeniakyrkan i Bergshamra.

EFS vill väcka tro på Gud, uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till bibelläsning och andligt samtal samt erbjuda gemenskap i en förening där varje enskild medlem är lika viktig.

Du som känner att du vill dela vår tro och våra värderingar och vill vara med i vår gemenskap, kontakta gärna någon i föreningen!

Föreningen har Swish nummer: 123 499 2475

Program december 2023-februari 2024 PDF

Länk till gudstjänster och andakter >>

barnfest_A_017.jpg

Gudstjänst

Vi har gudstjänst söndagar kl. 11.00, se program. Ibland är det även sammankomster på kvällstid. Under gudstjänsten följer vi en gudstjänstordning som börjar med inledning och en psalm. Sedan följer ett blandat innehåll av textläsning ur bibeln, lovsång, bön och predikan. Även en kollekt tas upp. Den brukar användas till församlingens verksamhet eller till mission.

Vi firar gudstjänst för att

vi samlas för att möta Gud, som enskilda och som gemenskap.

vi får möjlighet att lyssna till Guds ord och lära känna Honom.

vi möter Gud ansikte mot ansikte i bönen och bekännelsen. I trosbekännelsen bekräftar vi vår tro och i förbönen och Herrens bön vänder vi oss till Gud med det i vårt liv och i världen som berör vårt hjärta.

I nattvarden möter Gud oss - Jesus Kristus ger sig åt oss. Det centrala i måltiden är Jesu ord: "Detta är min kropp, detta är mitt blod". Vi påminns om den kristna trons hopp: att kärleken är starkare än döden. När vi tar emot brödet och vinet bekänner vi att vi tillhör Guds kärlek och inte döden.

Gud sänder oss ut i livet - välsignelsen är Guds nåd och beskydd och påminner om att Den som vi möter i gudstjänsten också vill komma oss till mötes imorgon och alla dagar i framtiden.